妙法莲华经

《妙法莲华经》,简称《法华经》,(梵语:Saddharma Pu??arīka Sūtra),後秦鸠摩罗什译,七卷二十八品,六万九千馀字,收录於《大正藏》第9册,经号262。梵文Saddharma,中文意为「妙法」。Pundarika 意译为「白莲花」,以莲花(莲华)为喻...[详情]

妙法莲华经注音 如来寿量品第十六

miào

lián
huá
jīng

lái
shòu
寿
liàng
pǐn

shí
liù

ěr
shí


gào
zhū
qiè

zhòng

zhū
shàn
nánděng
dāng
xìn
jiě

lái
chéng

zhīgào

zhòng


děng
dāng
xìn
jiě

lái
chéng

zhī


yòu

gào
zhū

zhòng


děng
dāng
xìn
jiě

lái
chéng

zhī


shì
shízhòngwéi
shǒu


zhǎng
bái

yán

shì
zūn

wéi
yuàn
shuō
zhī


děng
dāng
xìn
shòu
shì
sān
báiyán

wéi
yuàn
shuō
zhī


děng
dāng
xìn
shòuěr
shí
shì
zūn
zhī
zhū


sān
qǐng

zhǐ

ér
gào
zhī
yán


děng

tīng


lái


shén
tōng
zhīqiè
shì
jiān
tiān

rén

ā
xiū
luó

jiē
wèi

jīn
shì
jiā
móuchū
shì
shì
gōng


qié

chéng

yuǎn

zuò

dào
chǎng


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānrán

shàn
nánshí
chéng


lái

liàng

biān
bǎi
qiān
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
jié
bǎi
qiān
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
ā
sēng

sān
qiān

qiān
shì
jiè

jiǎ
shǐ
使
yǒu
rén

wéi
wēi
chén

guò

dōng
fāng

bǎi
qiān
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
ā
sēng

guó
nǎi
xià

chén


shì
dōng
xíng

jìn
shì
wēi
chén

zhū
shàn
nán
yún


shì
zhū
shì
jiè
wéi
jiào

zhī

shù
fǒu

děng

bái

yán

shì
zūn

shì
zhū
shì
jiè


liàng

biān

fēi
suàn
shù
suǒ
zhī


fēi
xīn

suǒqiè
shēng
wén


zhī
lòu
zhì


néng

wéi
zhī

xiàn
shù


děng
zhù
ā
wéi
yuè
zhìshì
shì
zhōng

suǒshì
zūn


shì
zhū
shì
jiè


liàng

biān

ěr
shí

gàozhòng

zhū
shàn
nán


jīn
dāng
fēn
míng
xuān


děng

shì
zhū
shì
jiè

ruò
zhuó
wēi
chén


zhuó
zhě
jìn

wéi
chén


chén

jié


chéng


lái


guò


bǎi
qiān
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
ā
sēng

jié


cóng
shì
lái


cháng
zài

suō

shì
jiè
shuō

jiào
huà
chù
bǎi
qiān
wàn

亿
nuō
yóu
tuō
ā
sēng

guó
dǎo

zhòng
shēng

zhū
shàn
nánshì
zhōng
jiān


shuō
rán
dēng

děng

yòu

yánniè
pán


shì
jiē

fāng
biàn
便
fēn
bié

zhū
shàn
nán


ruò
yǒu
zhòng
shēng
lái
zhì

suǒ
yǎn

guān

xìn
děng
zhū
gēn

dùn

suí
suǒ
yīng


chù
chù

shuō

míng


tóng

nián


xiǎoxiàn
yán
dāng

niè
pán

yòu

zhǒng
zhǒng
fāng
biàn
便
shuō
wēi
miào


néng
lìng
zhòng
shēng

huān

xīn

zhū
shàn
nánlái
jiàn
zhū
zhòng
shēng


xiǎobáo
gòu
zhòng
zhě

wèi
shì
rén
shuō


shǎo
chū
jiā


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānrán

shí
chéng


lái
jiǔ
yuǎn
ruò


dàn

fāng
biàn
便

jiào
huà
zhòng
shēng

lìng


dào

zuò

shì
shuō

zhū
shàn
nánlái
suǒ
yǎn
jīng
diǎn

jiē
wèi

tuō
zhòng
shēng

huò
shuō

shēn

huò
shuō

shēn

huò
shì

shēn

huò
shì

shēn

huò
shì

shì

huò
shì

shì

zhū
suǒ
yán
shuō

jiē
shísuǒ

zhělái

shí
zhī
jiàn
sān
jiè
zhī
xiàng


yǒu
shēng


ruò
tuì
退
ruò
chūzài
shì

miè

zhě

fēi
shí
fēi


fēi

fēi
sān
jiè
jiàn

sān
jièzhī
shì


lái
míng
jiàn


yǒu
cuò
miù


zhū
zhòng
shēng
yǒu
zhǒng
zhǒng
xìng

zhǒng
zhǒng


zhǒng
zhǒng
xíng

zhǒng
zhǒng

xiǎng
fēn
biélìng
shēng
zhū
shàn
gēn


ruò
gān
yīn
yuán
yán

zhǒng
zhǒng
shuō


suǒ
zuò

shì

wèi
céng
zàn
fèi


shì


chéng


lái

shèn

jiǔ
yuǎn

shòu
寿
mìng

liàng
ā
sēng

jié

cháng
zhù

miè

zhū
shàn
nánběn
xíng


dào
suǒ
chéng
shòu
寿
mìng

jīn
yóu
wèi
jìn


bèi
shàng
shù

rán
jīn
fēi
shí
miè


ér
biàn
便
chàng
yán

dāng

mièlái

shì
fāng
biàn
便

jiào
huà
zhòng
shēng

suǒ

zhě


ruò

jiǔ
zhù

shì

báo

zhī
rén


zhòng
shàn
gēn

pín
qióng
xià
jiàn

tān
zhuó


xiǎng
wàng
jiàn
wǎng
zhōng

ruò
jiàn

lái
cháng
zài

miè

biàn
便

jiāo

ér
huái
怀
yàn
dài


néng
shēng
nán
zāo
zhī
xiǎng

gōng
jìng
zhī
xīn

shì


lái

fāng
biàn
便
shuō


qiū
dāng
zhī

zhū

chū
shì

nán

zhí


suǒ

zhě


zhū
báo

rén

guò

liàng
bǎi
qiān
wàn

亿
jié

huò
yǒu
jiàn


huò

jiàn
zhěshìzuò
shì
yán

zhū

qiū


lái
nán


jiàn


zhòng
shēng
děng
wén

shìdāng
shēng

nán
zāo
zhī
xiǎng

xīn
huái
怀
liànyǎngbiàn
便
zhòng
shàn
gēn

shì


lái
suī

shí
miè

ér
yán
miè


精彩推荐