无量寿经

《无量寿经》全称《佛说无量寿经》,亦称《大阿弥陀经》(参阅汉译版本),是净土宗的基本经典之一,为“净土五经一论”中的一经,净土宗的大部分修行方法均可在该经中找到理论依据。经中介绍阿弥陀佛(无量寿佛)所发诸大愿(依版本不同而数量不一,最多为四十八愿...[详情]

当前位置:华人佛教 > 佛经大全 > 无量寿经 >

无量寿经注音

\

菩萨戒弟子郓城夏莲居会集各译

kāi
jīng


shàng
shèn
shēn
wēi
miào

bǎi
qiān
wàn
jié
nán
zāo


jīn
jiàn
wén

shòu
chí

yuàn
jiě

lái
zhēn
shí

法会圣众第一


shì

wén


shí

zài
wáng
shè
chéng

shé

shān
zhōng
qiū
zhòng
wàn
èr
qiān
rénqiè

shèng

shén
tōng
míng
yuē

zūn
zhě
jiāo
chén


zūn
zhě
shèzūn
zhě


jiān
lián

zūn
zhě
jiā
shè

zūn
zhě
ā
nán
děng

ér
wéi
shàng
shǒu

yòu
yǒu

xiánwén
shū
shī


xiàn
jié
zhōng

qièjiē
lái

huì

德遵普贤第二

yòu
xián

děng
shí
liù
zhèng
shì

suǒ
wèi
shàn

wéihuì
biàn
cáiguān

zhùshén
tōng
huāguāng
yīngbǎo
chuángzhì
shàng
gēnxìn
huìyuàn
huìxiāng
xiàngbǎo
yīngzhōng
zhùzhì
xíngxiè
tuōér
wéi
shàng
shǒu

xián
gòng
zūn
xiū

xián

shì
zhī

liàng
xíng
yuàn

ān
zhù

qiè
gōng


zhōng

yóu

shí
fāng

xíng
quán
fāng
biàn
便
zàng

jiū
jìng

àn

yuàn


liàng
shì
jiè
chéng
děng
zhèng
jué

shě
dōu
shuài

jiàng
wáng
gōng


wèi
chū
jiā


xíng
xué
dào

zuò

shì
xiàn

shùn
shì
jiāndìng
huì


xiáng


yuàn


wēi
miào


chéng
zuì
zhèng
jué

tiān
rén
guī
yǎng

qǐng
zhuǎn

lún

cháng


yīn

jué
zhū
shì
jiān


fán
nǎo
chéng

huài
zhū

qiàn


zhuó
gòu


xiǎn
míng
qīng
bái

tiáo
zhòng
shēng

xuān
miào


zhù
gōng


shì

tián


zhū

yào
jiù
liáo
sān


shēng
guàn
dǐng
jiē

shòu
wéi
jiàozuò
ā
shé


cháng

xiāng
yìng

biān
zhū
xíng

chéng
shúbiān
shàn
gēn


liàng
zhū

xián
gòng

niàn

zhū

chà
zhōng

jiē
néng
shì
xiàn


shàn
huàn
shī

xiàn
zhòng

xiàngxiàng
zhòng

shí

zhū
p ú

shì

tōng
zhū

xìng


zhòng
shēng
xiàng

gòng
yǎng
zhū


kāi
dǎo
qún
shēng

huà
xiàn

shēn

yóu

diàn
guāng

liè

jiàn
wǎng

jiě
zhū
chán


yuǎn
chāo
shēng
wén

zhī
kōng

xiàng

yuàn

mén

shàn

fāng
biàn
便

xiǎn
shì
sān
shèngzhōng
xià

ér
xiàn
miè
shēng

miè
zhū
sān


qi è
tuó
luó

mén

suí
shí


huá
yán
sān
mèizǒng
chí
bǎi
qiān
sān
mèi

zhù
shēn
chán
dìng
liàng
zhū
niàn
qǐng

biàn
yóu

qiè

bi àn
cái

zhù

xián
hèng

shàn
néng
fēn
bié
zhòng
shēng

yán

kāi
huà
xiǎn
shì
zhēn
shí
zhī


chāo
guò
shì
jiān
zhū
suǒ
yǒu


xīn
cháng

zhù

shì
zhī
dàoqiè
wàn


suí


zài

wéi
zhū
shù
lèi

zuò

qǐng
zhī
yǒu

shòu
chí

lái
shèn
shēn

zàngzhǒng
xìng
cháng
shǐ
使

jué

xīng

bēi

mǐn
yǒu
qíng

yǎn

biàn

shòu

yǎn


è


kāi
shàn
m én


zhū
zhòng
shēng

shì
ruòzhěng
jiē


àn


huò
zhū


liàng
gōng


zhì
huì
shèng
míngshì
děng
zhū

liàng

biān


shí
lái


yòu
yǒu

qiū


bǎi
rén

qīng
xìn
shì

qiān
rén

qīng
xìn


bǎi
rén


jiè
tiān


jiè
tiān

zhū
tiān
fàn
zhòng


gòng

huì

大教缘起第三

ěr
shí
shì
zūn

wēi
guāng
róng
jīn


yòu

míng
jìng

yǐng
chàng
biǎo


xiàn

guāng
míng

shù
qiān
bǎi
biàn

zūn
zhě
ā
nán
wé i

jīn

shì
zūn


shēn
zhū
gēn

yuè

qīng
jìng

guāng
yán
wēi
wēi

bǎo
chà
zhuāng
yán

cóng


lái

suǒ
wèi
céng
jiànzhān
yǎng

shēng

yǒu
xīn


cóng
zuò


piān
tǎn
yòu
jiān

cháng
guì

zhǎng

ér
bái

yán

shì
zūn
jīn
dìng

zhù
zhù
zhū

suǒ
zhù
dǎo
shī
zhī
xíng

zuì
shèng
zhī
dào


lái
xiàn
zài


xiāng
niàn

wéi
niàn
guò

wèi
lái
zhūwéi
niàn
xiàn
zài

fāng
zhū

wēi
shén
xiǎn
yào
耀

guāng
ruì
shū
miào
nǎi
ěr

yuàn
wéi
xuān
shuō


shì
shì
zūn

gào
ā
nán
yán

shàn
zāi
shàn
zāi


wèi
āi
mǐn

yào
zhū
zhòng
shēng


néng
wèn

shì
wēi
miào
zhījīn

wèn

shèng

gòng
yǎng

tiān
xià
ā
luó
hàn


zhīshī
lěi
jié

zhū
tiān
rén
mín

yuān
fēi
ruǎn
dòng
zhī
lèi

gōng

bǎi
qiān
wàn
bèi

dāng
lái
zhū
tiān
rén
mín


qiè
hán
líng

jiē
yīn

wèn
ér


tuō


ā
nán


lái


jìn

bēi

jīn
āi
sān
jiè

suǒ

chū
xīng

shì

guāng
chǎn
dào
jiào


zhěng
qún
méng

huì

zhēn
shí
zhī


nán
zhí
nán
jiàn


yōu
tán
huā


yǒu
chū
xiàn


jīn
suǒ
wèn

duō
suǒ
ráo


ā
nán
dāng
zhī


lái
zhèng
jué


zhì
nán
liáng


yǒu
zhàng
ài

néng

niàn
qǐng

zhù

liàng

亿
jié

shēn

zhū
gēn


yǒu
zēng
jiǎn

suǒ

zhělái
dìng
huì

jiù
chàng

qiè


ér

zuì
shèng

zài


ā
nán

tīng

shàn

niàn
zhī


dāng
wéi


fēn
bié
jiě
shuō

法藏因地第四


gào
ā
nán

guò


liàng


yāng
shù
jié

yǒu

chū
shì

míng
shì
jiān

zài
wáng

lái

yìng
gòng

děng
zhèng
jué

míng
xíng


shàn
shì

shì
jiān
jiě


shàng
shì

diào

zhàng
fu

tiān
rén
shī


shì
zūn

zài
shì
jiào
shòu

shí
èr
jié

shí
wéi
zhū
tiān

shì
rén
mín
shuō
jīng
jiǎng
dào

yǒu

guó
zhǔ
míng
shì
ráo
wáng

wén

shuō


huān

kāi
jiě

xún


shàng
zhēn
zhèng
dàoguó
juān
wáng

xíng
zuò
shā
mén

hào
yuē

zàng

xiū


dào

gāo
cái
yǒng
zhé


shì
chāo


xìn
jiě
míngjiēyòu
yǒu
shū
shèng
xíng
yuàn


niàn
huì


zēng
shàng

xīn

jiān


dòng

xiū
xíng
jīng
jìn


néng

zhě

wǎng


suǒ

dǐng

cháng
guì

xiàng


zhǎngqié
tuō
zànguǎng
广

yuàn

sòng
yuē


lái
wēi
miào

duān
yán


qiè
shì
jiān

yǒu
děng

guāng
míng

liàng
zhào
shí
fāng


yuè
huǒ
zhū
jiē

yào

shì
zūn
néng
yǎn

yīn
shēng

yǒu
qíng


suí
lèi
jiě

yòu
néng
xiàn

miào

shēn


shǐ
使
zhòng
shēng
suí
lèi
jiàn

yuànqīng
jìng
shēng


yīnbiān
jiè

xuān
yáng
jiè
dìng
jīng
jìn
mén

tōng

shèn
shēn
wēi
miào

zhì
huì
guǎng
广

shēn

hǎi

nèi
xīn
qīng
jìng
jué
chén
láo

chāo
guò

biān
è

mén


dào


jiū
jìng
àn


míng
tān
chēn
jiē
yǒng

huò
jìn
guò
wáng
sān
mèiguò


liàng

wéi

qún
shēng

dǎo
shī

néng
jiù

qiè
zhū
shì
jiān

shēng
lǎo
bìng

zhòng

nǎo

cháng
xíng

shī

jiè
rěn

jīng
jìn
dìng
huì
liù

luó

wèi

yǒu
qíng
lìng
zhī
zhě
shǐ
使
chéng

jiǎ
lìng
gòng
yǎng
héng
shā
shèngjiān
yǒng
qiú
zhèng
jué

yuàn
dāng
ān
zhù
sān


héng
fàng
guāng
míng
zhào

qiè

gǎn

guǎng
广

qīng
jìng

shū
shèng
zhuāng
yán

děng
lún

lún
huí
zhū

zhòng
shēng
lèi


shēng

chà
shòu
ān

cháng
yùn

xīn

yǒu
qíng


jìn

biān

zhòng
shēng


xíng
jué
dìng
jiān


wéi

shèng
zhì
néng
zhèng
zhī

zòng
shǐ
使
shēn
zhǐ
zhū

zhōng


shì
yuàn
xīn
yǒng

tuì
退

至心精进第五


zàng

qiū
shuō
ér
bái

yán


jīn
wéi


dào
shàng
zhèng
jué
zhī
xīn


yuàn
zuòlìngyuàn

wéi

guǎng
广
xuān
jīngdāng
fèng
chíxiū
xíng


zhū
qín

shēng

gēn
běn


chéng

shàng
zhèng
děng
zhèng
jué


lìng

zuò

shí

zhì
huì
guāng
míng

suǒ

guó


jiào
shòu
míng


jiē
wén
shí
fāng

zhū
tiān
rén
mín

yuān
ruǎn
lèi

lái
shēng

guó


zuò

shì
yuàn

dōu
shèng

shù
zhū

guó
zhě

nìng


fǒu

shì
jiān

zài
wángwéi

zàng
ér
shuō
jīng
yán
hǎi

r én
dòu
liàng

jīng

jié
shù

shàng

qióng


rén
yǒu
zhì
xīn
qiú
dào

jīng
jìn

zhǐ

huì
dāng

guǒ


yuàn


wéi

xiū

f āng
biàn
便

ér
néng
chéng
jiù

chà
zhuāng
yán


suǒ
xiū
xíngdāng
zhī

qīng
jìng

guó


yìng

shè


zàng
bái
yánhóng
shēn

fēi

jìng
jiè

wéi
yuàn

lái
yìng
zhèng
biàn
zhī

guǎng
广
yǎn
zhū


liàng
miào
chà

ruò


wén


shì
děngwéi
xiū


shì
mǎn
suǒ
yuàn

shì
jiān

zài
wáng

zhī

gāo
míng

zhì
yuàn
shēn
guǎng
广


wéi
xuān
shuō
èr
bǎi

shí

亿
zhū

chà


gōng

yán
jìng

guǎng
广

yuán
mǎn
zhī
xiàng

yìng

xīn
yuàn


xiàn

zhī

shuō
shì

shí

jīng
qiān

亿
suì

ěr
shí

zàng
wén

suǒ
shuō

jiē


jiàn
shàng
shū
shèng
zhī
yuàntiān
rén
shàn
è

guó


miào


wéi
jiū
jìng

biàn
便


xīn

xuǎn

suǒ


jié


yuàn

jīng
qín
qiú
suǒ

gōng
shèn
bǎo
chí

xiū

gōng


mǎn


jiéèr
sh í


zhīgōng

zhuāng
yán
zhī
shì

míng
liǎo
tōng

chà

suǒ
shè

guó

chāo
guò
shè
shòu
shì

zài
wáng

lái
suǒ


shǒurào

sānzhǎng
ér
zhù

bái
yán
shì
zūnchéng
jiù
zhuāng
yánqīng
jìng
zhī
xíng


yán
shàn
zāi

jīn
zhèng
shì
shí


yìng

shuō

lìng
zhòng
huānlìng

zhòng

wén
shì

shàn


néng


chà

xiū

shè
shòu

mǎn


liàng

yuàn

精彩推荐