普贤行愿品

《普贤行愿品》的异译很多。西晋·聂道真译的《三曼陀跋陀罗菩萨经》,就大体概括了它的内容,似乎是它的异译;不过因为翻译的不甚善巧,译文只有简略的长行,与本经的文字外形不一致。本经的文字有长行、偈颂两部份。长行的文势,承《华严经》第三十九卷普贤菩萨赞佛功德偈而来。善财童子...[详情]

普贤行愿品注音版

\

普贤行愿品注音

(本文注音“行”字读音有多音)

ěr
shí

xián


chēng
tàn

lái
shèng
gōnggào
zhūshàn
cái
yán

shàn
nánlái
gōng


jiǎ
shǐ
使
shí
fāng

qiè
zhū


jīng


shuō


shuō

chà

wēi
chén
shù
jié

xiāng

yǎn
shuōqióng
jìn

ruò

chéng
jiù

gōng

mén

yìng
xiū
shí
zhòng
guǎng
广

hèng
yuàn


děng
wéi
shí


zhě

jìng
zhū

èr
zhě
chēng
zàn

lái

sān
zhě
guǎng
广
xiū
gōng
yǎng


zhě
chàn
huǐ

zhàng


zhě
suí

gōng

liù
zhě
qǐ ng
zhuǎn

lún


zhě
qǐng

zhù
shì


zhě
cháng
suí

xué

jiǔ
zhě
héng
shùn
zhòng
shēng

shí
zhě

jiē
huí
xiàng

shàn
cái
bái
yán


shèng

yún


jìng

nǎi
zhì
huí
xiàng


xián


gào
shàn
cái
yán

shàn
nán


yán

jìng
zhū

zhě

suǒ
yǒu
jìn

jiè

kōng
jiè

shí
fāng
sān
shì

qiè

chà

wēi
chén
shù
zhū

shì
zūn
xián
hèng
yuànshēn
xīn
xìn
jiě


duì

qiánqīng
jìng
shēn
cháng
xiū

jìng
suǒ

jiē
xiàn


shuō


shuō

chà

wēi
chén
shù
shēnshēn

biànshuō


shuō

chà

wēi
chén
shùkōng
jiè
jìnnǎi
jìnkōng
jiè


jìn

jìng

yǒu
qióng
jìn


shì
nǎi
zhì
zhòng
shēng
jiè
jìn

zhòng
shēng

jìn

zhòng
shēng
fán
nǎo
jìnnǎi
jìn

ér
zhòng
shēng
jiè
nǎi
zhì
fán
nǎo

yǒu
jìn

jìng

yǒu
qióng
jìn

niàn
niàn
xiāngyǒu
jiàn
duàn

shēn

yǒu

yànshàn
nán


yán
chēng
zàn

lái
zhě

suǒ
yǒu
jìn

jiè

kōng
jiè

shí
fāng
sān
shì

qiè
chà


suǒ
yǒu

wēi


chén
zhōng

jiē
yǒu

qiè
shì
jiān

wēi
chén
shù

suǒ

jiē
yǒu


hǎi
huì
wéi
rào


dāng


shèn
shēn
shèng
jiě

xiàn
qián
zhī
jiànchū
guò
biàn
cái
tiān

wēi
miào
shé
gēnshé
gēn

chū

jìn
yīn
shēng
hǎiyīn
shēng

chū

qiè
yán

hǎi

chēng
yáng
zàn
tàn

qiè

lái
zhū
gōng

hǎi

qióng
wèi
lái


xiāng


duàn

jìn


jièzhōu
biàn


shì

kōng
jiè
jìn

zhòng
shēng
jiè
jìn

zhòng
shēng

jìn

zhòng
shēng
fán
nǎo
jìn


zàn
nǎi
jìn

ér

kōng
jiè
nǎi
zhì
fán
nǎo

yǒu
jìn
zàn
tàn

yǒu
qióng
jìn

niàn
niàn
xiāngyǒu
jiàn
duàn

shēn

yǒu

yànshàn
nán


yán
guǎng
广
xiū
gōng
yǎng
zhě

su ǒ
yǒu
jìn

jiè

kōng
jiè

shí
fāng
sān
shì

qiè

chà

wēi
chén
zhōng
yǒu

qiè
shì
jiè

wēi
chén
shù

suǒ

zhǒng
zhǒng


hǎi
huì
wéi
rào
xián
hèng
yuàn
shēn
xìn
jiě

xiàn
qián
zhī
jiànshàng
miào
zhū
gōng
yǎng

ér
wéi
gōng
yǎng

suǒ
wèi
huá
yún

mán
yún

tiān
yīn
yuè
yún

tiān
sǎn
gài
yún

tiān

fu
yún

tiān
zhǒng
zhǒng
xiāng


xiāng

shāo
xiāng


xiāng


shì
děng
yúnliàngshān
wáng

rán
zhǒng
zhǒng
dēng


dēng

yóu
dēng

zhū
xiāng
yóu
dēngdēng
zhùshāndēng
yóu


hǎi
shuǐshì
děng
zhū
gōng
yǎng


cháng
wéi
gōng
yǎng

shàn
nán


zhū
gōng
yǎng
zhōng


gōng
y ǎng
zuì

suǒ
wèi

shuō
xiū
xíng
gōng
yǎngzhòng
shēng
gōng
yǎng

shè
shòu
zhòng
shēng
gōng
yǎng

dài
zhòng
shēng

gōng
yǎng

qín
xiū
shàn
gēn
gōng
yǎng


shěgōng
yǎng

xīn
gōng
yǎng

shàn
nánqián
gōng
yǎng

liàng
gōng
gōng
yǎng

niàn
gōng


bǎi
fēn
qiān
fēn
bǎi
qiān

zhī

yóu

fēn

jiā
luó
fēn

suàn
fēn

shù
fēn


fēn

yōu


shā
tuó
fēnzhū

lái
zūn
zhòng

shuō
xíng
chū
shēng
zhūruò
zhū


xíng

gōng
yǎngchéng
jiù
gōng
yǎng

lái


shì
xiū
xíng

shì
zhēn
gōng
yǎngguǎng
广

zuì
shèng
gōng
yǎng


kōng
jiè
jìn

zhòng
shēng
jiè
jìn

zhòng
shēng

jìn

zhòng
shēng
fán
nǎo
jìn


gòng
nǎi
jìn

ér

kōng
jiè
nǎi
zhì
fán
nǎo


jìn
gōng
yǎng


yǒu
jìn

niàn
niàn
xiāngyǒu
jiàn
duàn

shēn

yǒu

yànshàn
nán


yán
chàn
chú

zhàng
zhě
niànguò


shǐ
jié
zhōng

yóu
tān
chēn
chī


shēn
kǒu


zuò
zhū
èliàng

biān

ruò

è

yǒ u

xiāng
zhě

jìn

kōng
jiè

néng
róng
shòu


jīn


qīng
jìng
sān


biàn


jiè

wēi
chén
chà


qiè
zhūzhòng
qián

chéng
xīn
chàn
huǐ

hòu


zào

héng
zhù
jìng
jiè

qiè
gōngshì

kōng
jiè
jìn

zhòng
shēng
jiè
jìn

zhòng
shēng

jìn

zhòng
shēng
fán
nǎo
jìn


chàn
nǎi
jìn

ér

kōng
jiè
nǎi
zhì
zhòng
shēng
fán
nǎo


jìn
chàn
huǐ

yǒu
qióng
jìn

niàn
niàn
xiāngyǒu
jiàn
duàn

shēn

yǒu

yànshàn
nán


yán
suí

gōng

zhě

suǒ
yǒu
jìn

jiè

kōng
jiè

shí
fāng
sān
shì

qiè

chà

wēi
chén
shù
zhū


lái

cóng
chū

xīn

wéi

qiè
zhì

qín
xiū

shēn
mìng

jīng


shuō


shuō

chà

wēi
chén
shù
jiéjié
zhōng

shě


shuō


shuō

chà

wēi
chén
shù
tóu

shǒushì

qiè
nán
xíng

xíng

yuán
mǎn
zhǒng
zhǒng

luó

mén

zhèng

zhǒng
zhǒng


zhì


chéng
jiù
zhū


shàng
bān
niè
pán

fēn

shè


suǒ
yǒu
shàn
gēn


jiē
suí
shí
fāng

qiè
shì
jiè

liù


shēng

qiè
zhǒng
lèi

suǒ
yǒu
gōng


nǎi
zhì

chén


jiē
suí


shí
fāng
sān
shì

qiè
shēng
wén


zhī


yǒu
xué


xué

suǒ
yǒu
gōngjiē
suíqiè


su ǒ
xiū

liàng
nán
xíng

xíng

zhì
qiú

shàng
zhèng
děngguǎng
广

gōngjiē
suíshì

kōng
jiè
jìn

zhòng
shēng
jiè
jìn

zhòng
shēng

jìn

zhòng
shēng
fán
nǎo
jìnsuí


yǒu
qióng
jìn

niàn
niàn
xiāngyǒu
jiàn
duàn

shēn

yǒu

yàn

精彩推荐