妙法莲华经

《妙法莲华经》,简称《法华经》,(梵语:Saddharma Pu??arīka Sūtra),後秦鸠摩罗什译,七卷二十八品,六万九千馀字,收录於《大正藏》第9册,经号262。梵文Saddharma,中文意为「妙法」。Pundarika 意译为「白莲花」,以莲花(莲华)为喻...[详情]

妙法莲华经注音 药草喻品第五

miào

lián
huá
jīng
yào
cǎo

pǐn


ěr
shí
shì
zūn
gào


jiā
shè

zhū
shàn
zāi

shàn
zāi

jiā
shè
shàn
shuō

lái
zhēn
shí
gōng


chéng

suǒ
yán


lái

yǒu

liàng

biān
ā
sēng

gōngděng
ruò


liàng

亿
jié
shuō

néng
jìn

jiā
shè

dāng
zhī

lái
shì
zhū

zhī
wáng

ruò
yǒu
suǒ
shuō
jiē


qièzhì
fāng
biàn
便
ér
yǎn
shuō
zhī


suǒ
shuō


jiē

dào


qiè
zhìlái
guān
zhī

qiè
zhū

zhī
suǒ
guīzhī

qiè
zhòng
shēng
shēn
xīn
suǒ
xíng

tōng


ài

yòu

zhū

jiū
jìn
míng
liǎo

shì
zhū
zhòng
shēng

qiè
zhì
huì

jiā
shèsān
qiān

qiān
shì
jiè

shān
chuān
suǒ
shēng
huì

cóng
lín

zhū
yào
cǎo

zhǒng
lèi
ruò
gān

míng

yúnbiàn

sān
qiān

qiān
shì
jiè


shí
děng
shù
qià

huì

cóng
lín

zhū
yào
cǎo

xiǎo
gēn
xiǎo
jīng

xiǎo
zhī
xiǎo


zhōng
gēn
zhōng
jīng

zhōng
zhī
zhōnggēn

jīng


zhīzhū
shù

xiǎo

suí
shàng
zhōng
xià

yǒu
suǒ
shòu


yún
suǒ


chēng

zhǒng
xìng
ér

shēng
zhǎng
huá
guǒ

shí

suī


suǒ
shēngsuǒ
rùn

ér
zhū
cǎoyǒu
chà
bié

jiā
shè

dāng
zhī

láishì

chū
xiàn

shìyún
yīn
shēng


biàn
shì
jiè
tiān

rén

ā
xiū
luó
yún
biàn

sān
qiān

qiān
guó
zhòng
zhōng

ér
chàng
shì
yán


shì

lái

yìng
gòng

zhèng
biàn
zhī

míng
xíng


shàn
shì

shì
jiān
jiě


shàng
shì

tiáo

zhàng
fu

tiān
rén
shīshì
zūn

wèi

zhě
lìng


wèi
jiě
zhě
lìng
jiě

wèi
ān
zhě
lìng
ān

wèi
niè
pán
zhě
lìng

niè
pán

jīn
shì
hòu
shì


shí
zhī
zhī


shì

qiè
zhī
zhě


qiè
jiàn
zhě

zhī
dào
zhě

kāi
dào
zhě

shuō
dào
zhě


děng
tiān

rén

ā
xiū
luó
zhòng

jiē
yīng
dào


wèi
tīngěr
shí

shù
qiān
wàn

亿
zhǒng
zhòng
shēng

lái
zhì

suǒ
ér
tīnglái

shí

guān
shì
zhòng
shēng
zhū
gēn

dùn

jīng
jìn
xiè
dài

suí

suǒ
kān
ér
wèi
shuō


zhǒng
zhǒng

liàng

jiē
lìng
huān


kuài

shàn


shì
zhū
zhòng
shēng
wén
shìxiàn
shì
ān
yǐn

hòu
shēng
shàn
chù


dào
shòu
wénwén
zhū
zhàng
ài


zhū

zhōng

rèn

suǒ
néng

jiàn


dào
yún
qiè
huì

cóng
lín

zhū
yào
cǎozhǒng
xìngměng
rùnshēng
zhǎng


lái
shuōxiàng

wèi

suǒ
wèi

jiě
tuō
xiàng


xiàng

miè
xiàng

jiū
jìng
zhì


qiè
zhǒng
zhì


yǒu
zhòng
shēng
wén

lái


ruò
chí

sòng


shuō
xiū
xíng

suǒ

gōng
jué
zhī

suǒ

zhě


wéi
yǒu

lái
zhī

zhòng
shēng
zhǒng
xiàng

xìng

niàn

shìshì

xiū

shì

yún

niàn

yúnyún

xiū
niàn

xiū
zhòng
shēng
zhù

zhǒng
zhǒng
zhī


wéi
yǒu

lái

shí
jiàn
zhī

míng
liǎo

àihuì

cóng
lín
zhū
yào
cǎo
děng

ér


zhī
shàng
zhōng
xià
xìng


lái
zhī
shì

xiàng

wèi
zhī


suǒ
wèi

jiě
tuō
xiàng


xiàng

miè
xiàng

jiū
jìng
niè
pán
cháng

miè
xiàng

zhōng
guī

kōng


zhī
shì


guān
zhòng
shēng
xīn

ér
jiāng

zhī

shìwèi
shuō

qiè
zhǒng
zhì


děng
jiā
shè

shèn
wéi

yǒu

néng
zhī

lái
suí

shuō


néng
xìn
néng
shòu

suǒ

zhě


zhū

shì
zūn
suí

shuō


nán
jiě
nán
zhī

ěr
shí
shì
zūn

chóng
xuānér
shuō

yán

精彩推荐