妙法莲华经

《妙法莲华经》,简称《法华经》,(梵语:Saddharma Pu??arīka Sūtra),後秦鸠摩罗什译,七卷二十八品,六万九千馀字,收录於《大正藏》第9册,经号262。梵文Saddharma,中文意为「妙法」。Pundarika 意译为「白莲花」,以莲花(莲华)为喻...[详情]

妙法莲华经注音 譬喻品第三

miào

lián
huá
jīng


pǐn

sān

ěr
shí
shè


yǒng
yuè
huān

zhǎng

zhān
yǎng
zūn
yán
ér
bái

yán

jīn
cóng
shì
zūn
wén


yīn

xīn
huái
怀
yǒng
yuè


wèi
céng
yǒu

suǒ

zhě
cóng

wén

shì


jiàn
zhū


shòu

zuò


ér

děngshì

shèn

gǎn
shāng

shī


lái

liàng
zhī
jiàn

shì
zūn


cháng

chǔ
shān
lín
shù
xià

ruò
zuò
ruò
xíng

měi
zuò
shì
niàn


děng
tóng


xìng

yún


lái

xiǎo
chéng

ér
jiànshì

děng
jiù

fēi
shì
zūn


suǒ

zhě


ruò

děng
dài
shuō
suǒ
yīn

chéng
jiù
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě
chéng
ér


tuō

rán

děng

jiě
fāng
biàn
便
suí

suǒ
shuō

chū
wén
biàn
便
xìn
shòu


wéi


zhèng

shì
zūn


cóng

lái

zhōng

jìng

měi
ér
jīn
cóng


wén
suǒ
wèi
wén
wèi
céng
yǒu


duàn
zhū

huǐ

shēn

tài
rán

kuài

ān
wěn

jīn

nǎi
zhī
zhēn
shìcóng

kǒu
shēng

cóng

huà
shēng
fēn

ěr
shí
shèchóng
xuānér
shuō

yán


wén
shì

yīn


suǒ
wèi
céng
yǒu

xīn
huái
怀

huānwǎng
jiē

chú


lái
méng

jiào


shī


chéng


yīn
shèn

yǒu

néng
chú
zhòng
shēng
nǎo
lòu
jìn

wén

chú
yōu
nǎo


chǔ

shān


huò
zài
shù
lín
xià

ruò
zuò
ruò
jīng
háng

cháng

wéi
shì
shìshēnyún

ér
děng
tóng


lòunéng

wèi
lái

yǎn
shuō

shàng
dào

jīn

sān
shí
èr

shí

zhū
jiě
tuō

tóng
gòng


zhōng

érshì


shí
zhǒng
miào
hǎo

shí


gòngshì
děng
gōng


ér

jiē

shījīng
xíng
shí

jiàn

zài

zhòng

míng
wén
mǎn
shí
fāng

guǎng
广
ráo

zhòng
shēng


wéi
shī
wéi


kuáng


cháng
měi

wéi
shì
shìwèn
shì
zūn

wéi
shī
wéi

shī


cháng
jiàn
shì
zūn

chēng
zàn
zhū
shì
chóu
liàng

shì
shì

jīn
wén

yīn
shēng

suí

ér
shuōlòu
nánlìng
zhòng
zhì
dào
chǎng


běn
zhù
xié
jiàn

wéi
zhū
fàn
zhì
shī

shì
zūn
zhī

xīn


xié
shuō
niè
pánchú
xié
jiàn


kōng


zhèng

ěr
shí
xīn

wèi


zhì

miè


ér
jīn
nǎi

jué

fēi
shì
shí
miè


ruò

zuò

shí


sān
shí
èr
xiāng

tiān
rén

chā
zhòng

lóng
shén
děng
gōng
jìng

shì
shí
nǎi

wèi

yǒng
jìn
miè


zhòng
zhōng

shuō

dāng
zuò


wén

shì

yīn


huǐ


chú

chū
wén

suǒ
shuō

xīn
zhōng

jīng


jiāng
fēi

zuò


nǎo
luàn

xīn
zhǒng
zhǒng
yuánqiǎo
yán
shuō


xīn
ān

hǎi


wén

wǎng
duàn


shuō
guò

shì


liàng
mièān
zhù
fāng
biàn
便
zhōng


jiē
shuō
shì


xiàn
zài
wèi
láishù

yǒu
liàngzhū
fāng
biàn
便

yǎn
shuō

shìjīn
zhě
shì
zūn

cóng
shēng

chū
jiā


dào
zhuǎn

lúnfāng
biàn
便
shuō

shì
zūn
shuō
shí
dào


xún


shì


shì

dìng
zhī

fēi
shì

zuòduò

wǎng


wèi
shì

suǒ
wéi

wén

róu
ruǎn
yīn

shēn
yuǎn
shèn
wēi
miào

yǎn
chàng
qīng
jìngxīn

huānhuǐ
yǒng

jìn

ān
zhù
shí
zhì
zhōng


dìng
dāng
zuò


wéi
tiān
rén
suǒ
jìng

zhuǎn

shàng

lún

jiào
huà
zhū精彩推荐