四十二章经

《佛说四十二章经》,简称《四十二章经》,佛教著作,据说是东汉迦叶摩腾、竺法兰汉译,一般认为是古代中国译出的第一部佛教经典。内容是把佛所说的某一段话称为一章,共选了四十二段话所编集而成。收在《大正藏》第十七册。...[详情]

佛说四十二章经注音

后汉 迦叶摩腾 竺法兰 同译

经序

shì
zūn
chéng
dào


zuò
shì

wéi
jìng

shì
zuì
wéi
shèng

zhù

chán
dìng

xiáng
zhū

dào鹿

yuàn
zhōng

zhuǎnlún


qiáo
chén

děng

rén

ér
zhèng
dào
guǒ


yǒu

qīu
suǒ
shuō
zhū


qiú

jìn
zhǐ

shì
zūn
jiào
chìkāizhǎng
jìng
nuò

ér
shùn
zūn
chì

第一章 出家证果


yán


qīn
chū
jiā

shí
xīn

běn

jiě

wéi


míng
yuē
shā
mén

cháng
xíng
èr
bǎi

shí
jiè

jìn
zhǐ
qīng
jìng

wéi

zhēn
dào
xíng

chéng
ā
luó
hàn

ā
luó
hàn
zhě

néng
fēi
xíng
biàn
huà

kuàng
jié
shòu
寿
mìng

zhù
dòng
tiānwéi
ā
nuó
hán

ā
nuó
hán
zhě

shòu
寿
zhōng
líng
shén
shàng
shí
jiǔ
tiān

zhèng
ā
luó
hàn


wéi

tuó
hán


tuó
hán
zhě


shàng

huánā
luó
hàn


wéi

tuó
huán


tuó
huán
zhě
shēng

biàn
便
zhèng
ā
luó
hàn

ài

duàn
zhězhī
duànyòng
zhī

第二章 断欲绝朕


yán

chū
jiā
shā
mén
zhě

duàn


ài

shí

xīn
yuánshēn
wéi


nèi

suǒ


wái

suǒ
qiú

xīn


dàojiéniàn

zuò

fēi
xīu
fēi
zhèngzhū
wèi

ér

chóng
zuì

míng
zhī
wéi
dào

第三章 割爱去贪


yán


chú


ér
wéi
shā
mén

shòu
dào

zhě


shì

cái


qiú
zhōng

shí

shù
xià


宿

shèn

zài


shǐ
使
rén


zhě

ài
第四章 善恶并明


yán

zhòng
shēng

shí
shì
wéi
shànshí
shì
wéi
è


děng
wéi
shí

shēn
sān

kǒu

四。

sān

shēn
sān
zhě

shā

dào

yín

kǒu

zhě

liǎng
shé

è
kǒu

wàng
yán

sān
zhěhuì

chī


shì
shí
shì


shùn
shèng
dào

míng
shí
è
xíng

shì
è
ruò
zhǐ

míng
shí
shàn
xíng
ěr

第五章 转重令轻


yán

rén
yǒu
zhòng
guò

ér


huǐ

dùn


xīn

zuì
lái

shēn


shuǐ
guī
hǎi

jiàn
chéng
shēn
guǎng
广

ruò
rén
yǒu
guò


jiě
zhī
fēi

gǎi
è
xíng
shàn

zuì

xiāo
miè


bìng

hàn

jiàn
yǒu
quán
sǔn
ěr

第六章 忍恶无瞋


yán

è
rén
wén
shàn


lái
rǎo
luàn
zhějìn


dāng

chēnlái
è
zhě
ér


zhī

第七章 恶还本身


yán

yǒu
rén
wén

shǒu
dào

xíng

rénzhì


duì


zhǐ

wèn
yuē
cóng
rén


rén
guī

hu

duì
yuē

guīyán

jīn

jīn

chí
huò
guī

shēn


yóu
xiǎng
yìng
shēng

yǐng
zhī
suí
xíng

zhōng

miǎn


shèn

wéi
è

第八章 尘唾自污


yán

è
rén
hài
xián
zhě

yóu
yǎng
tiān
ér
tuò

tuò

zhì
tiān

hái
cóng

duò


fēng
yáng
chén

chén

zhì


hái
bèn

shēn

xián


huǐ

huò

miè


第九章 返本会道


yán


wén
ài
dào

dào

nán
huì

shǒu
zhì
fèng
dào


dào
shèn


第十章 喜施获福


yán


rén
shī
dào

zhù
zhī
huān
shèn


shā
mén
wèn
yuējìn
hu


yán

zhī
huǒ

shù
qiān
bǎi
rén
lái
fēn


shú
shí
chú
míng

zhī

精彩推荐