观无量寿经

《观无量寿经》,简称《观经》。与《阿弥陀经》、《无量寿经》合称净土三部经。宋畺良耶舍译。另有异译一种,已佚。此经进一步发挥了《无量寿经》的净土思想,叙述释迦牟尼佛应韦提希夫人之请,在频婆娑罗宫为信众讲述观想阿弥陀佛的身相和极乐净土庄严的十六种观想方法(十六观)...[详情]

观无量寿经注音

\

刘宋西域三藏法师礓良耶舍译


shì

wén


shí

zài
wáng
shè
chéng

shé

shān
zhōng
qiū
zhòng
qiān
èr
bǎi

shí
rén
sān
wàn
èr
qiān

wén
shū
shī


wáng

ér
wéi
shàng
shǒu

ěr
shí
wáng
shè
dài
chéng
yǒu

tài

míng
ā
shé
shì

suí
shùn
tiáo

è
yǒu
zhī
jiào

shōu
zhí

wáng
pín

suō
luó

yōu

zhì


chóng
shì
nèi

zhì
zhū
qún
chén
wǎng

guó
tài

rén

míng
wéigōng
jìng

wáng

zǎo

qīng
jìng

chǎo

yòng


shēn;
zhū
yīng
luò
zhōng

chéng

táo
jiāngshàng
wáng

ěr
shí

wáng

shí
chǎo
yǐn
jiāng

qiú
shuǐ
shù
kǒu

shù
kǒu
zhǎng
gōng
jìng

xiàng

shé

shān

yáo

shì
zūn

ér
zuò
shì
yánjiān
lián

shì

qīn
yǒu

yuàn
xīng

bēi

shòu


jiè

shí

jiān
lián


yīng
sǔn
fēi


zhì
wáng
suǒ
shì

shòu
wáng

jiè

shì
zūn

qiǎn
zūn
zhě

lóu


wèi
wáng
shuōshì
shí
jiān

jīng
sānwáng
shí
chǎowényán


yuè

shí
ā
shé
shì

wèn
shǒu
mén
rén


wáng
jīn
zhě

yóu
cún
zài


shí
shǒu
mén
rén
bài
yán


wáng

guó
tài

rén

shēn

chǎo


yīng
luò
chéng
jiāng

chí
yòng
shàng
wáng

shā
mén

liánlóu


cóng
kōng
ér
lái

wèi
wáng
shuō
jìn
zhì

shí
ā
shé
shì

wényuēshì
zéi


zéi
wéi
bàn

shā
mén
è
rén

huàn
huò
zhòu
shù

lìng

è
wáng

duō

zhí

jiàn


hàishí
yǒu

chén

míng
yuē
yuè
guāng

cōng
míng
duō
zhì


wèi
wáng
zuò


bài
yán


wáng

chén
wén

tuó
lùn
jīng
shuō

jié
chū

lái

yǒu
zhū
è
wáng

tān
guó
wèi


shā
hài
wàn

qiān

wèi
céng
wén
yǒu

dào
hài


wáng
jīn
wéi

shā

zhī
shì


chà

zhǒng

chén

rěn
wén

shì
zhān
tuó
luó


děngzhùshí
èr

chén

shuō


jìng


shǒu
àn
jiàn

què
xíng
ér
tuì
退

shí
ā
shé
shì

jīng

huáng


gào


yánwèi

bài
yán


wáng

shèn

hài


wáng
wénchàn
huǐ
qiú
jiù


biàn
便
shě
jiàn

zhǐ

hài


chì

nèi
guān


zhì
shēn
gōng


lìng

chū

shí
wéibèi
yōuchóu
yōu
qiáo
cuì

yáo
xiàng

shé

shān

wèi

zuò


ér
zuò
shì
yán


lái
shì
zūn

zài

zhī
shí

héng
qiǎn
ā
nán

lái
wèi
wènjīn
chóu
yōu

shì
zūn
wēi
zhòng


yóu

jiàn

yuàn
qiǎn

lián

zūn
zhě
ā
nánxiāng
jiàn

zuò
shìbēi


lèi

yáo
xiàngwèi

tóu
qǐng

ěr
shí
shì
zūn

zài

shé

shān

zhī
wéi


xīn
zhī
suǒ
niàn


chì


jiān
lián


ā
nán

cóng
kōng
ér
lái


cóng

shé

shānwáng
gōng
chū

shí
wéi


tóu

jiàn
shì
zūn
shì
jiā
móushēn

jīn


zuò
bǎi
bǎo
lián
huā


lián
shì
zuǒ

ā
nán
shì
yòu

shì
fàn

shì
zhū
tiān

zài

kōng
zhōngtiān
huā

chí
yòng
gōng
yǎng

shí
wéijiàn

shì
zūn


jué
yīng
luò


shēn
tóu


háo

xiàng


yán

shì
zūn宿

zuì

shēng

è


shì
zūn

yǒu

děng
yīn
yuán

duō

gòng
wéi
juàn
shǔ

wéi
yuàn
shì
zūn

wèi

guǎng
广
shuō

yōu
nǎo
chù


dāng
wǎng
shēngyán


zhuó
è
shìzhuó
è
chùè
饿
guǐ
chù
shēng
yíng
mǎn

duō

shàn


yuàn

wèi
lái


wén
è
shēng


jiàn
è
rén

jīn
xiàng
shì
zūntóu


qiú
āi
chàn
huǐ

wéi
yuàn


jiāo

guān

qīng
jìng

chù

ěr
shí
shì
zūn

fàng
méi
jiān
guāng


guāng
jīn


biàn
zhào
shí
fāng

liàng
shì
jiè

huán
zhù

dǐng

huà
wéi
jīn
tái
shān

shí
fāng
zhū

jìng
miào
guó


jiē

zhōng
xiàn

huò
yǒu
guóbǎo

chéng


yǒu
guó


chún
shì
lián
huā


yǒu
guó
zài
tiān
gōng


yǒu
guó

jìng

shí
fāng
guó


jiē

zhōng
xiàn

yǒu

shì
děng

liàng
zhū

guó


yán
xiǎn

guān

lìng
wéi


jiàn

shí
wéi


bài

yán

shì
zūn

shì
zhūsuī

qīng
jìng

jiē
yǒu
guāng
míng


jīn

shēng


shì
jiè
ā

tuó

suǒ

wéi
yuàn
shì
zūn

jiāo


wéi

jiāo

zhèng
shòu

ěr
shí
shì
zūn


biàn
便
wēi
xiào

yǒu


guāng

cóng

kǒu
chūguāng
zhào
pín

suō
luó
wáng
dǐng

ěr
shí

wáng

suī
zài
yōu


xīn
yǎn

zhàng

yáo
jiàn
shì
zūn

tóu
miàn
zuòrán
zēng
jìn

chéng
ā

hán

精彩推荐