宝箧印陀罗尼咒注音

\

na
mo
xi
da
li
ye
di
wei
jia
nan

sa
po
da
ta
ye
duo
nan

weng
bu
wei
po
wa
na
wa
li

wa
zhe
li
wa
zhe
zu
[齒*來]

zu
lu
zu
lu
tuo
la
tuo
la

sa
wa
da
ta
ye
duo

tuo
bu
tuo
li
bo
na
mai
[牟*含]

po
wa
di
re
ye
wa
li

mu
da
li
sa
mo
la

da
ta
ye
duo
da
mo
zhuo
jia
la

bo
luo
wa
li
duo
na
wa
ri
luo

bo
di
man
滿
na
leng
jia
la
leng
ki
li
di

sa
wa
da
ta
ye
duo
di
se
chi
di

bo
tuo
ye
bo
tuo
ye

bo
di
bo
di
mu
die
[亭*夜]
mu
die
[亭*夜]

san
bo
tuo
ni
sen
bo
tuo
ye

zhe
la
zhe
la
zhe
lan
du

sa
wa
wa
la
na
ni

sa
wa
bo
po
wei
ye
di

hu
lu
hu
lu
sa
wa
xu
jia
mi
ye
di

sa
wa
da
ta
ye
duo
ki
li
na
ye

wa
ri
la
ni
san
po
la
san
po
la

sa
wa
dan
ta
ye
duo
yu
huo
[口*皿]
ye

tuo
la
ni
mu
nie
li

la
mu
ti
su
mu
ti
sa
wa
da
ta
ye
duo

di
se
chi
duo
tuo
du
ye
bi
suo
wa
he

san
mo
ya
di
se
chi
di
suo
wa
he

sa
wa
da
ta
ye
duo
ki
li
na
ye

tuo
du
mu
na
li

suo
wa
he
su
bo
luo
di
se
chi

duo
sa
du
bi

dan
ta
ye
duo
di
se
chi
di

hu
lu
hu
lu
hong
hong
suo
wa
he

weng
sa
wa
da
ta
ye
duo
wu
se
ni
sha

tuo
du
mu
na
la
ni
sa
wa

da
ta
ye
dan
suo
tuo
du
wei
bu
shi
使
duo

di
se
chi
di

hong
hong
suo
wa
he

精彩推荐