十善业道经

《十善业道经》中文版本为唐朝实叉难陀翻译,北宋施护所译《佛为娑伽罗龙王所说大乘经》为同经异译,本经出自西晋月氏国三藏竺法护译《佛说海龙王经》,为其第十一品《十德六度》,是释迦牟尼佛在娑竭罗(意为:咸水海)龙宫,为龙王所宣说的经典...[详情]

十善业道经注音版

\


shì

wén


shí


zài
suō
jié
luó
lónɡ
ɡōnɡqiān


qiū
zhònɡ

sān
wàn
èr
qiāněr
shí

shì
zūn
ɡào
lónɡ
wánɡ
yán
:“
:“

qiè
zhònɡ
shēnɡ

xīn
xiǎnɡ

ɡù

zào
yóu
shì
ɡù
yǒu
zhū

lún
zhuǎn

lónɡ
wánɡ


jiàn

huì


hǎi
zhōnɡ

xínɡ

zhǒnɡ
lèi

ɡè
bié
fǒushì

qièyóu
xīn
zào
shàn

shàn
shēnsuǒ
zhì

ér
xīn

jiàn


dàn
shì

wànɡ
zhōnɡ

zhū

jìnɡ

zhǔ
suǒ

suī
ɡè
suí


suǒ
xiàn

tónɡ

ér
shí

zhōnɡ


yǒu
zuò
zhě

ɡù

qiè


jiē

xìnɡ

huàn

zhì
zhě
zhī


yīnɡ
xiū
shànshì
suǒ
shēnɡ
yùn

chù

jiè
děnɡ

jiē

duān
zhènɡ

jiàn
zhě

yàn


lónɡ
wánɡ


ɡuān

shēn

cónɡ
bǎi
qiān

亿


suǒ
shēnɡ

zhū
xiànɡ
zhuānɡ
yán

ɡuānɡ
mínɡ
xiǎn
yào


zhū

zhònɡ

shè

liànɡ

亿

zài
fàn
wánɡxiàn


yǒu
zhān
yǎnɡ

lái
shēn
zhě
xuàn


yòu
ɡuān

zhū
miào

yán
jìnɡ


qiè
jiē
yóu
xiū

shànér
shēnɡ

yòu
zhū
tiān
lónɡ


zhònɡ
děnɡ

wēi
shì
zhě


yīn
shànsuǒ
shēnɡ

jīn

hǎi
zhōnɡ

suǒ
yǒu
zhònɡ
shēnɡ

xínɡ
huò

huò
xiǎo

jiē
yóu

xīn

zhǒnɡ
zhǒnɡ
xiǎnɡ
niàn

zuò
shēn
zhū

shàn


shì
ɡù
suí

ɡè

shòu
bào


jīn
cháng
yīnɡ

shì
xiū
xué


lìnɡ
zhònɡ
shēnɡ

liǎo

yīn
ɡuǒ

xiū

shàndānɡzhènɡ
jiàn

dònɡduò
zài
duàn

chánɡ
jiàn
zhōnɡ


zhū

tián

huān

jìnɡ
yǎnɡ

shì
ɡù

děnɡrén
tiān
zūn
jìnɡ
ɡònɡ
yǎnɡ


lónɡ
wánɡ

dānɡ
zhī


yǒunénɡ
duàn

qiè
zhū
è
dàoděnɡ
wéi


wèi

zhòu

chánɡ
niàn


wéi

ɡuān
chá
shàn


lìnɡ
zhū
shàn

niàn
niàn
zēnɡ
zhǎnɡ


rónɡ
háo
fēn

shàn
jiàn


shì

nénɡ
lìnɡ
zhū
è
yǒnɡ
duàn

shàn

yuán
mǎn

chánɡ

qīn
jìn
zhū

shènɡ
zhònɡ

yán
shàn

zhě

wèi
rén
tiān
shēn

shēnɡ
wén
jué
shànɡjiē
wéi
ɡēn
běnchénɡ
jiù

ɡù
mínɡ
shàn

shì

shí
shàn

dào
》,
》,

děnɡ
wéi
shí

wèi
nénɡ
yǒnɡ

shā
shēnɡ

tōu
dào

xié
xínɡ

wànɡ


liǎnɡ
shé

è
kǒu
tān


chēn
huì

xié
jiàn


lónɡ
wánɡ

ruò

shā
shēnɡchénɡ
jiù
shí

nǎoděnɡ
wéi
shí
zhū
zhònɡ
shēnɡ


shī

wèi

èr

chánɡ

zhònɡ
shēnɡ
xīn

sān

yǒnɡ
duàn

qiè
chēn
huì

shēn
chánɡ

bìnɡshòu
寿
mìnɡ
chánɡ
yuǎn

liù

hénɡ
wéi
fēi
rén
zhī
suǒ
shǒu
chánɡ

è
mènɡ

qǐn
jiào
kuài
miè
chú
yuàn
jié

zhònɡ
yuàn

jiě

jiǔ


è
dào


shí

mìnɡ
zhōnɡ
shēnɡ
tiān

shì
wéi
shí

ruò
nénɡ
huí
xiànɡ
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě

hòu
chénɡ

shísuí
xīn

zài
shòu
寿
mìnɡ

lónɡ
wánɡ

ruò

tōu
dàoshí
zhǒnɡ

bǎo
xìnděnɡ
wéi
shí
cái
yínɡ


wánɡ
zéi
shuǐ
huǒ

fēi
ài


nénɡ
sàn
miè

èr

duō
rén
ài
niàn

sān

rén


shí
fānɡ
zàn
měi
yōu
sǔn
hài

liù

shàn
mínɡ
liú
chǔ
zhònɡ

wèicái
mìnɡ


ān


biàn
cáiquē

jiǔ

chánɡ
huái
怀
shī


shí

mìnɡ
zhōnɡ
shēnɡ
tiān

shì
wéi
shí

ruò
nénɡ
huí
xiànɡ
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě

hòu
chénɡ

shí


zhènɡ
qīnɡ
jìnɡzhì

lónɡ
wánɡ

ruò

xié
xínɡ
zhǒnɡ
zhì
suǒ
zànděnɡ
wéi
zhū
ɡēn
tiáo
shùn

èr

yǒnɡ

xuān
diào

sān

shì
suǒ
chēnɡ
tàn

nénɡ
qīn

shì
wéi


ruò
nénɡ
huí
xiànɡ
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě

hòu
chénɡ

shízhànɡ

yǐn

cáng
xiànɡ

lónɡ
wánɡ

ruò

wànɡ

zhǒnɡ
tiān
suǒ
zànděnɡ
wéi
kǒu
chánɡ
qīnɡ
jìnɡ

yōu

huā
xiānɡ

èr

wéi
zhū
shì
jiān
zhī
suǒ
xìn


sān


yán
chénɡ
zhènɡ

rén
tiān
jìnɡ
àichánɡ

ài


ān
wèi
zhònɡ
shēnɡ
shènɡsān

qīnɡ
jìnɡ

liù

yán


shī

xīn
chánɡ
huān

yán
zūn
zhònɡ

rén
tiān
fènɡ
xínɡzhì
huì
shū
shènɡ


nénɡ
zhì


shì
wéi


ruò
nénɡ
huí
xiànɡ
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě

hòu
chénɡ

shí
lái
zhēn
shí


lónɡ
wánɡ

ruò

liǎnɡ
shé
zhǒnɡ


huàiděnɡ
wéi


huài
shēn


nénɡ
hài
ɡù

èrhuài
juàn
shǔ


nénɡ

ɡù

sānhuài
xìn

shùn
běn

ɡù

huài


xínɡ
suǒ
xiū
jiān
ɡù
ɡù

huài
shàn
zhī
shí


kuánɡ
huò
ɡù

shì
wéi


ruò
nénɡ
huí
xiànɡ
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě

hòu
chénɡ

shí


zhènɡ
juàn
shǔ

zhū

wài
dào

nénɡ

huài

lónɡ
wánɡ

ruò

è
kǒuchénɡ
jiù

zhǒnɡ
jìnɡděnɡ
wéi
yán

ɡuāi


èr

yán
jiēsān

yán


yán

měi
miàoyán

chénɡ
lǐnɡ

liù

yán

xìn
yònɡyán


yán
jìn
ài


shì
wéi


ruò
nénɡ
huí
xiànɡ
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě

hòu
chénɡ

shí
lái
fàn
yīn
shēnɡ
xiànɡ

lónɡ
wánɡ

ruò


chénɡ
jiù
sān
zhǒnɡ
jué
dìnɡ


děnɡ
wéi
sāndìnɡ
wéi
zhì
rén
suǒ
ài

èr

dìnɡ
nénɡ

zhì

shí

wèn

sān

dìnɡ

rén
tiān

wēi

zuì
shènɡ


yǒu

wànɡ

shì
wéi
sān

ruò
nénɡ
huí
xiànɡ
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě

hòu
chénɡ

shí
lái
zhū
suǒ
shòu


jiē

tánɡ
juān

lónɡ
wánɡ

ruò

tān
chénɡ
jiù

zhǒnɡ

zài


děnɡ
wéi
sān


zài

zhū
ɡēn


ɡù

èr

cái


zài


qiè
yuàn
zéi

nénɡ
duó
ɡù

sān
zài

suí
xīn
suǒjiē
bèi
ɡùwánɡ
wèi

zài

zhēn

miào


jiē
fènɡ
xiàn
ɡùsuǒ
huò
zhī


ɡuò
běn
suǒ
qiú

bǎi
bèi
shū
shènɡ

yóu


shí

qiān

ɡù

shì
wéi


ruò
nénɡ
huí
xiànɡ
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě

hòu
chénɡ

shí

sān
jiè

zūn

jiē
ɡònɡ
jìnɡ
yǎnɡ

lónɡ
wánɡ

ruò

chēn
huì
zhǒnɡ

yuè
xīnděnɡ
wéi

sǔn
nǎo
xīn

èr


chēn
huì
xīn

sān


zhènɡ
sònɡ
xīnróu

zhì
zhí
xīn
shènɡ
zhě

xīn

liù

chánɡ
zuòān
zhònɡ
shēnɡ
xīnshēn
xiànɡ
duān
yán

zhònɡ
ɡònɡ
zūn
jìnɡ

rěn
ɡù


shēnɡ
fàn
shì

shì
wéi


ruò
nénɡ
huí
xiànɡ
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě

hòu
chénɡ

shíài
xīn

ɡuān
zhě

yàn

lónɡ
wánɡ

ruò

xié
jiànchénɡ
jiù
shí
ɡōnɡ
děnɡ
wéi
shí
zhēn
shànzhēn
shàn
děnɡ


èr

shēn
xìn
yīn
ɡuǒ

nínɡ
yǔn
shēn
mìnɡ

zhōnɡ

zuò
è

sān

wéi
ɡuīfēi

tiān
děnɡzhí
xīn
zhènɡ
jiàn

yǒnɡ


qiè

xiōnɡ

wǎnɡchánɡ
shēnɡ
rén
tiān


ɡēnɡ
è
dào

liù


liànɡ

huì

zhuǎn
zhuǎn
zēnɡ
shènɡyǒnɡ

xié
dào

xínɡ

shènɡ
dào

shēn
jiàn

shě
zhū
è


jiǔ

zhù

ài
jiàn

shí


duò
zhū
nàn

shì
wéi
shí

ruò
nénɡ
huí
xiànɡ
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


zhě

hòu
chénɡ

shí


zhènɡ

qièchénɡ
jiù

zài
shén
tōnɡ
。”
。”

ěr
shí

shì
zūn

ɡào
lónɡ
wánɡ
yán
:“
:“
ruò
yǒu

shànxiū
dào
shí

nénɡ

shā
hài
ér
xínɡ
shī
ɡù

chánɡ

cái
bǎo

nénɡ
qīn
duó

chánɡ
shòu
寿

yāo


wéi

qiè
yuàn
zéi
sǔn
hài

ér
xínɡ
shī
ɡù

chánɡ

cái
bǎo

nénɡ
qīn
duó

zuì
shènɡ
nénɡ
bèi

zhū


zànɡ


fēi
fàn
hènɡ
ér
xínɡ
shī
ɡù

chánɡ

cái
bǎo

nénɡ
qīn
duó


jiā
zhēn
shùn


yǒu
nénɡ


xīn
shì
zhěkuánɡ

ér
xínɡ
shī
ɡù

chánɡ

cái
bǎo

nénɡ
qīn
duó


zhònɡ
huǐ
bànɡ

shè
chí
zhènɡ
shì
yuàn

suǒ
zuò

ɡuǒjiàn

ér
xínɡ
shī
ɡù

chánɡ

cái
bǎo

nénɡ
qīn
duó

juàn
shǔtónɡ

zhì


hénɡ

ɡuāi
zhènɡè

ér
xínɡ
shī
ɡù

chánɡ

cái
bǎo

nénɡ
qīn
duó


qiè
zhònɡ
huì
huān

ɡuī


yán
jiē
xìn
shòu

wéi

zhě

ér
xínɡ
shī
ɡù

chánɡ

cái
bǎo

nénɡ
qīn
duó

yán


shè

rén
jiē
jìnɡ
shòu

nénɡ
shàn
fānɡ
biàn
便

duàn
zhū

huò


tān
qiú
xīn
ér
xínɡ
shī
ɡù

chánɡ

cái
bǎo

nénɡ
qīn
duó


qiè
suǒ
yǒu


huì
shě

xìn
jiě
jiān
ɡù


wēifèn
忿

xīn
ér
xínɡ
shī
ɡù

chánɡ

cái
bǎo

nénɡ
qīn
duóchénɡ
jiù

ài
xīn
zhì

zhū
ɡēn
yán
hǎo

jiàn
jiē
jìnɡ
ài


xié
dǎo
xīn
ér
xínɡ
shī
ɡù

chánɡ

cái
bǎo

nénɡ
qīn
duó

hénɡ
shēnɡ
zhènɡ
jiàn
jìnɡ
xìn
zhī
jiā

jiàn

wén

ɡònɡ
yǎnɡ
zhònɡ
sēnɡ

chánɡ

wànɡ
shīxīn

shì
wéi

shì
xiū


dào
shí

xínɡ
shí
shànshī
zhuānɡ
yán
suǒ
huòshì


lónɡ
wánɡ


yào
yán
zhī

xínɡ
shí
shàn
dào


jiè
zhuānɡ
yán
ɡù

nénɡ
shēnɡ

qiè

mǎn


yuàn

rěn

zhuānɡ
yán
ɡùyuán
yīn


zhònɡ
xiànɡ
hǎo

jīnɡ
jìn
zhuānɡ
yán
ɡù

nénɡ


yuàn
zànɡ

dìnɡ
zhuānɡ
yán
ɡù

nénɡ
shēnɡ
niàn
huì

cán
kuì
qīnɡ
ān

huì
zhuānɡ
yán
ɡù

nénɡ
duàn

qiè
fēn
bié
wànɡ
jiàn


zhuānɡ
yán
ɡù


zhū
zhònɡ
shēnɡ


nǎo
hài

bēi
zhuānɡ
yán
ɡù

mǐn
zhū
zhònɡ
shēnɡ

chánɡ

yàn
shě


zhuānɡ
yán
ɡù

jiàn
xiū
shàn
zhě

xīn

xián


shě
zhuānɡ
yán
ɡù


shùn
wéi
jìnɡ


ài
huì
xīn


shè
zhuānɡ
yán
ɡù

chánɡ
qín
shè
huà

qiè
zhònɡ
shēnɡ

niàn
chù
zhuānɡ
yán
ɡù

shàn
nénɡ
xiū


niàn
chù
ɡuān

zhènɡ
qín
zhuānɡ
yán
ɡù


nénɡ
duàn
chú

qiè

shàn


chénɡ

qiè
shàn


shén

zhuānɡ
yán
ɡù

hénɡ
lìnɡ
shēn
xīn

qīnɡ
ān
kuàiɡēn
zhuānɡ
yán
ɡù

shēn
xìn
jiān
ɡù

jīnɡ
qín
fěi
xiè

chánɡ


wànɡ


rán
tiáo
shùn

duàn
zhū
fán
nǎo


zhuānɡ
yán
ɡù

zhònɡ
yuàn
jìn
miè


nénɡ
huài
zhě

jué
zhī
zhuānɡ
yán
ɡù

chánɡ
shàn
jué


qiè
zhū


zhènɡ
dào
zhuānɡ
yán
ɡù


zhènɡ
zhì
huì
chánɡ
xiàn
zài
qián

zhènɡ
zhuānɡ
yán
ɡù


nénɡ

chú

qiè
jié
shǐ
使

ɡuān
zhuānɡ
yán
ɡù

nénɡ

shí
zhī
zhū


xìnɡ

fānɡ
biàn
便
zhuānɡ
yán
ɡùchénɡ
mǎn

wéi

wéilónɡ
wánɡ

dānɡ
zhī

shí
shàn


nǎi
zhì
nénɡ
lìnɡ
shíwèi

shí


ɡònɡ


qiè


jiē

yuán
mǎn

shì
ɡù

děnɡ
yīnɡ
qín
xiū
xué


lónɡ
wánɡ
qiè
chénɡluò

jiēér

ān
zhù


qiè
yào
cǎo

huì


cónɡ
lín


jiē


ér

shēnɡ
zhǎnɡ


shí
shàn
dào
shì


qiè
rén
tiān


zhī
érqiè
shēnɡ
wén


juézhū


hènɡ


qièxián
ɡònɡ


shí
shànér

chénɡ
jiù
。”
。”


shuō

jīnɡ


suō
jié
luó
lónɡ
wánɡ

zhū

zhònɡ


qiè
shì
jiān
tiān

rén

ā
xiū
luó
děnɡ

jiē

huān


xìn
shòu
fènɡ
xínɡ

回向偈:

诵经功德殊胜行,无边胜福皆回向

普愿沉溺诸有情,速往无量光佛刹

十方三世一切佛,一切菩萨摩诃萨

摩诃般若波罗蜜

回向偈:

愿以此功德,庄严净土

上报四重恩,下济三途苦

若有见闻者,悉发菩提心

尽此一报身,同生极乐国

精彩推荐