念佛圆通章

大势至菩萨圆通章出自《楞严经》第五卷,由于净土宗第十三代祖师印光大师的提倡,成为中国净土宗五经一论中的一品经。在楞严会上,释迦牟尼佛询问诸大菩萨进入禅定、获得开悟的方法,大势至菩萨说他以念佛方法修学成功,其关键在于“都摄六根,净念相继”,集中心思,忆佛念佛,维持净念,相续不断。...[详情]

大势至菩萨念佛圆通章注音版


shì
zhì

wáng
tong
lún

shí
ar
cïng
zuî


dǐng
ãr
bái

yánwǎng

hãng

shā
jiã

yǒu

chū
shì

míng

liàng
guāng

shí
ar

lái

xiāng


jiã


zuì
hîu


míng
chāo

yua
guāngjiào

niàn

sān
maiyǒu
rãn


zhuān
wãirãn
zhuān
wàng


shì
ar
rãn

ruî
fãng

fãng

huî
jiàn
fēi
jiàn

ar
rãn
xiāng


ar

niàn
shēn


shì
nǎi
zhì
cïng
shēng
zhì
shēng

tong

xíng
yǐng


xiāng
guāi

shí
fāng

lái

lián
niàn
zhîng
shēng


ruî

táo
shì

suī


wãi

ruî


shí
shēng


xiāng
wãi
yuǎn

ruî
zhîng
shēng
xīnniàn


xiàn
qián
dāng
lái


dìng
jiàn

yuǎn


jiǎ
fāng
biàn
便xīn
kāi


rǎn
xiāng
rãn

shēn
yǒu
xiāng
míng
yuē
xiāng
guāng
zhuāng
yán


běn
yīnniàn

xīnshēng
rěn

jīn


jia

shè
niàn

rãn

guī

jìngwan
yuán
tōngxu ǎn


dōu
shè
liù
gēn

jìng
niàn
xiāngsān
wãi精彩推荐