八大人觉经

《八大人觉经》最早著录于隋代法经的《众经目录》,列在“失译经”类下,也就是不知译者为何人。直到唐明佺《大周刊定众经目录》,首次记载本经译主为后汉.安世高,并指出此说法系根据《宝唱录》.至心诵念八大人觉:第一觉悟:世间无常;国土危脆,四大苦空,五阴无我,生灭变异,虚伪无主...[详情]

佛说八大人觉经注音版

\

wéi




cháng

zhò u


zhì
xīn
sòng
nìan


rén
jué



jué


shì
jiān

cháng

guó

wēi
cuì




kōng


y īn



shēng
mìe
bìan



wěi

zhǔ

xīn
shì
è
yuán

xíng
wéi
zuì
sǒu


shì
guān
chá

jiàn

shēng



èr
jué
zhī

duō

wéi


shēng


láo

cóng
tān



shǎo


wéi

shēn
xīn

zài


sān
jué
zhī

xīn

yàn


wéi

duō
qiú

zēng
zhǎng
zuì
è




ěr

cháng
nìan
zhī


ān
pín
shǒu
dào

wéi
huì
shì




jué
zhī

xiè
dài
zhu ì
luò

cháng
xíng
jīng
jìn


fán
nǎo
è

cuī




chū
yīn
jiè




jué



chī
shēng




cháng
niàn

guǎng
广
xué
duō
wén

zēng
zhǎng
zhì
huì

chéng
jiù
biàn
cái

jiào
huà

qiè






 


liù
jué
zhī

pín

duō
yuàn

héng
jié
è
yuán




shī

děng
nìan
yuàn
qīn


niàn
jiù
è


zēng

rén



jué




guò
huàn

suī
wéi

rén


rǎn
shì


cháng
niàn
sān







zhì
yuàn
chū
jiā

shǒu
dào
qīng
bái

fàn
xíng
gāo
yuǎn


bēi

qiè



jué
zhī

shēng

chì
rán


nǎo

liàng



chéng
xīn




qiè

yuàn
dài
zhòng
shēng

shòu

liàng


lìng
zhū
zhòng
shēng


jìng






shì

nǎi
shì
zhū





rén

zhī
suǒ
jué


jīng
jìn
xíng
dào


bēi
xiū
huì

chéng

shēn
chuán

zhì
niè
pán
àn


hái
shēng



tuō
zhòng
shēng


qián

shì

kāi
dǎo

qiè

lìng
zhū
zhòng
shēng

jué
shēng



shě




xiū
xīn
shèng
dào

ruò




sòng


shì


niàn
niàn
zhōng

miè

liàng

zuì

jìn





dēng
zhèng
jué

yǒng
duàn
shēng


cháng
zhù
kuài


精彩推荐